رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دکلمه صوتی راز دوست داشتن

دکلمه صوتی راز دوست داشتنآدم های عجیبی هستیم!و همیشه از گفتن حرف هایی که می تواند حال دلمان را خوب کند، طفره می رویم.اقرار به دوست داشتن؛ از آن جمله حرف هاییست که به سادگی روی لب هایمان نمی شیند. انگار که دیوار غرور، سد بر اقرار آن می شود کهمبادا از فاش شدنش احساس کوچک بودن کنیم.و یا مخاطبمان افرادی هستند که نمی توانند این حجم از احساس درونیِ مان را هضم کنند.زود لبریز می شوند و غرور پیشه ...

دکلمه صوتی عاشقانه با اجرای سمانه کولابادی

دکلمه صوتی عاشقانه با اجرای سمانه کولابادی و به قلم ندا سلیمیتکرار ثانیه ها زجر آور نیست؛چون تویی لابه لای تار وپود خاطراتم؛ نفوذ کرده است.کاش همه چیز به تکرار ثانیه هایی باشدکه دلخوش با تو بودن به فرداسپری شد.در آغوش گرفتن خاطراتم شیرین ترین هم آغوییستکه رها کردنش را امکان نیست.سرودن می خواهد؛سرودنی عاشقانه که بایددر آغوش پنجره ها وزیر بارانالتماس نوازش قلم را روی سینه ی کاغذ کرد.راستی تو چه عاشقانه لابه لایخاطراتم رخنه کردی؟برای زیر و رو ...

دکلمه صوتی قضاوت

دکلمه صوتی قضاوت

دکلمه صوتی قضاوت با صدای سمانه کولابادی و به قلم ندا سلیمیروزهایی که بامن گریستیو در آغوش غصه ها زجه می زدی را خاطرت هست؟روزهایی که هوای دلتنگی ات؛طاعون تنهایی به تنم انداخت را خاطرت هست؟روزهایی که سر در آغوشم هق هق گریه هایت آرام می گرفت راخاطرت هست؟خاطرت نیست؛به خدایت خاطرت نیست؛که اگر بود یاخته یاخته ی احساسم را تَرَک نمی انداختی؛نیش زبانت را روی قلب نازکم نمی انداختی تاسمی شودبرای روزی که شکستنت را انتظار می کشد؛اگرخاطرت بود ...

دکلمه صوتی مخاطب خاصم

دکلمه صوتی مخاطب خاصم با صدای رقیه رحیمی و به قلم ندا سلیمیتنی را زیر قدم هایش له کردکه برای ترمیم احساسم چنگ برسینه ی زمین ساییدم؛گرد قدم هایش روی جاده مانده بود...از چنگ زدنم در آغوش مشتم آمد و به هوای دوباره احساسش دست مشت شده را بازنکردم.تا به یادگار بماند؛هوای سرد قدم هایش.یاخته ی یاخته ی احساسم درد کشید از غم های سردی که هرلحظه تنم را می لرزاند.نه به آن چنگی می شدبزنم ونه درگیر رویاهایم به ...

دکلمه صوتی بگذار برود

دکلمه صوتی بگذار برود با اجرای سمانه کولابادی و به قلم ندا سلیمیبگذار برودنه لایق ماندنم بودونه لایق دوست داشتنم...بگذار برودبه کدامین پنجره التماس آمدنش را می کنی؟به کدامین تارگیسوانش؟ آرشه می نوازی؟بگذار برود...با توام غرورترک خوردهمی دانی که اگرماندثانیه به ثانیه هایم را زجر آور می کند.نیازی به اقرار نیست!نگاهش آینه ی نفرت انگیز است کههمه چیز را می شود خواند.حتی بودنی که به هوای نبودن هایش همه چیز را خراب می کند.نوشته ی n_salimiبانوی....  [caption id="attachment_18621" align="aligncenter" width="300"] دکلمه ...

دکلمه صوتی زمزمه ی شب و مهتاب با صدای سمانه کولابادی

دکلمه صوتی عاشقانه زمزمه ی شب و مهتاب با صدای سمانه کولابادی و به قلم نداسلیمیمهتاب دلش گرفته بود؛آسمون هم که خیال بیدارشدن نداشت.چادرشو سرکرده بودوغرق در سکوت به خواب رفته بود.مهتاب گفت:-آهای با توام بیدارشوشب گفت:-مهتاب خانوم همه خوابیدند حتی زمین.مهتاب دوباره گفت:-بیدار دل تنگمشب گفت:دلتنگ چی؟مهتاب آه بلندی کشید وگفت:-دلتنگ ستاره هاشب خندید وگفت:ستاره ها که اطراف تواندمهتاب پشت چادر ابر قایم شدوگفت:-تو که می خوابی اونا هم می خوابندببین لحاف ابری کشیدن و صدای پلک زدنشون تا ...

 • 1309 روز پيش
 • علی غلامی
 • 998 بازدید
 • یک نظر
قصه صوتی گربه ی بازیگوش برای کودکان عزیز

قصه صوتی گربه ی بازیگوش  با اجرای زهراغلامیان و به قلم ندا سلیمیسلام سلام بچه هاامروزهم باقصه ی قشنگ مهمون خونه هاتون شدیم تاواستون داستان بچه گربه ای راتعریف کنم که مامانش راگم کرده بود...این گربه کوچولوی ماکمی سربه هوابودبه حرف مادرش گوش نمی کردومدام بابازیگوشی هاش ازمادرش عقب می موند وگم می شد.اما هربارمادرش برمی گشت وپیداش می کردوگربه کوچولو هم عادت کرده بودکه هروقت مامانش راگم می کنه حتماکسی هست که پیداش کنه.واسه همین دست ازاین سربه هوایی ...

دکلمه صوتی بعد تو با اجرای رقیه رحیمی

دکلمه صوتی بعد تو با اجرای رقیه رحیمی و به قلم نداسلیمیقلم با واژه بشکستمدل از اسم تو برداشتمتب شعرم گرفت اما...به اغمای توبرگشتم.قلم بادرد انداختمکه کاغذسینه اش بشکافتتورا صدواژه هم کردمدل ازاشعار برداشتم.قلم با گریه می خواندمراهم درد آشناییستبه غیراز اوکسی هم هست؟که غم ازپرده بردارد.تورا اجبار به خواندن نیستمرااجبار به شعرهم نیستاگردل با توهم باشدمراشعرگفتنت کافیست....نوشته ی نداسلیمی دکلمه صوتی دختر قانون مند بی دل با صدای رقیه رحیمی و به قلم مرجان بهمنیاردکلمه صوتی ازعشق مگویید با صدای ...

دکلمه صوتی فصل زرد با صدای سمانه کولابادی

دکلمه صوتی فصل زرد با صدای سمانه کولابادی و به قلم نداسلیمی☘️قانون پاییز۲☘️تو آغوش پاییز بودمقلبم از سرماش منجمد شده بوداما محکم بغلم کرده بودمی گفت:-تو دختر خزانیمی گفتم:-من می لرزممی گفت:لباس نارنجی بپوشمی گفتم:-بهارو می خواممی گفت:مگه اختیاریه!می گفتم:یلدارو می خواممی گفت:اصلا اومدنش دست خودش نیست.آه بلندی کشیدم وگفتم:همه با من بیگانه اند.می گفت:فقط من با تو غریبه نیستمگفتم:چرا؟می گفت:چون تمام وجودت را بوسیدم واین جور شکست خوردی.گفتم:کی بغلم کردیگفت:همون موقع که تنهات گذاشتگفتم :مگه یادته.گفت:قسم خورده بود یه ...

دکلمه صوتی قلم با اجرای ندا سلیمی

دکلمه صوتی دیوانه ی بی خانمان با صدای و قلم ندا سلیمیقلم با واژه بشکستمدل از اسم تو برداشتمتب شعرم گرفت اما...به اغمای توبرگشتم.قلم بادرد انداختمکه کاغذسینه اش بشکافتتورا صدواژه هم کردمدل ازاشعار برداشتم.قلم با گریه می خواندمراهم درد آشناییستبه غیراز اوکسی هم هست؟که غم ازپرده بردارد.تورا اجبار به خواندن نیستمرااجبار به شعرهم نیستاگردل با توهم باشدمراشعرگفتنت کافیست....نوشته ی نداسلیمی رمان ماه رخ به قلم ندا سلیمیداستان کوتاه راز مترسک به قلم ندا سلیمی  [disk_player id="18037"]

 • 1318 روز پيش
 • علی غلامی
 • 502 بازدید
 • یک نظر
داستان کوتاه راز مترسک داستانی بسیار زیبا

داستان کوتاه راز مترسک به قلم ندا سلیمی انگار از اول خلقتش محکوم به تنها شدن بود!مترسکی با قلب چوبی که دست ساخته ی دخترکی کوچک به نام سی بِل بود.ادم های با احساس قلب چوبی اش را به بازی گرفته بودند.درکش نمی کردندشبیه آدم بود اما قلب چوبی داشت.اما آدمک چوبی برای یک لحظه احساس شد؛وهمان دخترک کوچک تمام دردهایش را فهمید؛[caption id="attachment_17050" align="aligncenter" width="300"] داستان کوتاه راز مترسک[/caption]دخترکی تنها که تمام حرف ها ودردهای نگفته اش را با او ...

 • 1338 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,103 بازدید
 • 4 نظر
دکلمه تبریک تولد علی غلامی

دکلمه تبریک تولد علی غلامی به قلم زیبای ندا سلیمی و با اجرای زیبای نیکا صداقتبهاری گذشت ...یک زمستان و یلداوتابستانی داغ تر از آفتاب .تا پاییز که رسید؛برگ تقویم را از نو باز کردم...روزهای زردش را به رسیدن روز طلایی تولدت سپری کرده ام.روزی که وجود تو به این دنیاپا گذاشت:وتک تک روزهای خزان را زیباتر کرد...روزی که تو با گریه کردنت؛ بله به این دنیا گفتی...یک ریز سرگردان باغ الفبا شده ام؛تا واژه ها را از میان درختچه ...

دانلود رمان عاشقانه و جدید ماه رخ

رمان ماه رخ به قلم ندا سلیمیخلاصه : زودتر از آن که بخواهم محبت بی پایان وپرمهر پدرم را احساس کنمبایدبنا به دست سرنوشتاو را به آغوش خاک می سپردم؛رویاهایم همان جا محدود وناتمام ماند.تمام کودکی وعروسک بازی هایم،درکشمکش ومرافه های ناپدری سنگدل پایان یافت....مردی خودشیفته که جز منافع خودش چیز دیگری را نمی دید.بیچاره مادرم بایدسنگینی سایه ی شومش را سال ها تحمل می کرد،ولب از لب سخن نمی گشود.چون به قول خودش زندگی می کرد.تاوان کشمکش هاولجبازی هایم با ...

 • 1472 روز پيش
 • علی غلامی
 • 1,560 بازدید
 • یک نظر
ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • H.ahmadiشما مبینا اسلامی متولد 23 بهمن سال 1383 یا 1382 نیستی ؟ کسی به فامیلی احمدی میشن...
 • اوینخیلی رمان خوبی هست میشه فصل دومش رو هم بزارید...
 • مبینا_قنظر جالبی بود خوشمان آمد...
 • Taranehجلد دومش کجاست چرا نمیتونم دانلودش کنم...
 • مهدیسهر دو...
 • رها الهوازیهمن تا الان 9بار خوندمش...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.