رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
محل تبلیغات شما
دکلمه صوتی شک ندارم ب تو اما…

دکلمه صوتی شک ندارم ب تو اما... با صدای سمانه کولابادی و به فرهان محمدیشک ندارم به تو اما به خودم شک دارم..که از این عشق به اندازه ی تو سرشارم؟تو که اشعار مرا با دل و جان می خوانیدل و جانی، دل و جان در همه ی اشعارمشده از بغض گلویم متراکم امشب...رعد و برقی بزند تا به سحر میبارمدر خورت نیستم اما تو چنانی که تو را...نتوانم به کسی غیر خودم بسپارمتو به تکرار مرا می طلبی، می ...

 • 1615 روز پيش
 • علی غلامی
 • 566 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی تو مرا دوست نداری

دکلمه صوتی تو مرا دوست نداری با اجرای سحر سهرابی و قلم فرهان محمدیتو مرا دوست نداری و تو را من آریمن به غیر از تو ندارم تو بجز من داریبه سرم آمد و روزی به سرت می آیداینکه از رابطه ی یک طرفه بیزاریتو تقاص منِ دیروزی و فردا بی شکمثل امروز من از عشق کسی سرشاریآه، امروز به حال تو دلم می‌سوزدو به حال ِ خودم از این همه خود آزاریکاش میشد که تو باشم به عقب برگردمتا ...

دکلمه صوتی ما نفهمیدیم بیداری چه بود

دکلمه صوتی ما نفهمیدیم بیداری چه بود با اجرای  یاسمن باقرپور و به قلم فرهان محمدیما نفهمیدیم بیداری چه بود!یک نفر معنا نماید خواب راراستی، مهتاب شد گویای شب..یا که شب گوینده شد مهتاب را؟!ماه در این جلوه مدیون شب استغیبت ِ خورشید او را کرده مستچون نمی فهمی به غیر از آنچه هست..فرق بین ِ رعیت و ارباب راابتدا باید ز ماهی حق ربودتا نفهمد سهمش از دریا چه بودبی وجودش چون نمایی از وجود..حق بداند طعمه ی قلاب ...

دکلمه صوتی جای گریه درد میباری

دکلمه صوتی جای گریه درد میباری با اجرای یاسمن باقرپور به قلم فرهان محمدیابری شدی و جای گریه درد می باریدر شوک فرو رفتی ولی از گریه بیزاریجان و دلت از حجم این آوار می لرزدبر لرزه و پس لرزه چون ایران گرفتاریتاوان این ویران شدن جبران نخواهد شددیگر چه رازی در دل ِ خود با خدا داریدر قسمت و تقدیر و حکمت تا به کی پنهانمن خسته ام دیگر از این الفاظ تکراریاین خواب دیگر خواب نیست از بس ...

دکلمه صوتی نقاش گل

دکلمه صوتی نقاش گل با اجرای زهرا سپهری رفیع و به قلم فرهان محمدی نقاش ِ تو الهام گرفت از گُل ِ بسیارچون ماه، به هر چشم، تو را کرد سزاواردر آینه با چون تو گلی ..او گِلِ من را...در پیش تو انگار که کوبید به دیوار!!میسوزم از این فاصله ها هر شب و هر روزاما تو چنان بی خبر انگار نه انگارخواهان چنین زندگی ِ تلخ نبودمهم رفتن و هم آمدنم بود به اجباررویای من از هر نظری در تو ...

دکلمه صوتی و زیبای مادر

دکلمه صوتی مادر با اجرای هانیه عبداللهی و به قلم فرهان محمدیدوستت میدارم ای تا بی نهایت جاودانای که داری در نگاه خود هزاران کهکشانمی پرستم چون تو را آرام میگیرد دلمای به معنای حقیقی عشق، ای آرام جانسجده جایز نیست بر خاکی به غیر از خاک توچون دمیدی روح خود را در من و در خود خزانعشق میجوشد مدام از چشمه ی چشمان توای تو در بخشندگی اسطوره ، تنها مهربانهیچ پاداشی خدا در شأن تو پیدا نکردآیه ای ...

 • 1662 روز پيش
 • علی غلامی
 • 20,562 بازدید
 • 3 نظر
دکلمه صوتی و زیبای دست آفت زده

دکلمه صوتی دست آفت زده با اجرای سحر و به قلم فرهان محمدیدر واژه نمیگنجد، دلگیری ِ من امشب#بگذشت# ز سر آب و از کار، سخن امشبمی رقصم و می نوشم، پس غرق شرابم کنهر جور که می خواهی آهنگ بزن امشبدیوانه و سر سختم ، عاقل نشوم آسانچون خسته شدم دیگر از خسته شدن امشببا حافظ و خیام ام، جای همگی خالی..در بزم دل انگیز و ،،اشعار کهن امشبیا زنده شدند آنان ،یا مرده ام از مستییا آمده یا ...

دکلمه صوتی حس تو به من

دکلمه صوتی حس تو به من با اجرای فاطمه اقاجانی و به قلم فرهان محمدیباشی تو هر آنقدر که مغرور قشنگ استحس تو به من، من به تو از دور قشنگ استمن بنده ی چشمان توام، چاره ندارماینگونه که مامورم و معذور قشنگ استگفتی که برو لایق این عشق نباشیحتی به من این وصله ی ناجور قشنگ استراضی به همینم که به تو فکر نمایمرؤیای سلیمانی این مور قشنگ استدل، دل، به تو دا، دادم و دل، دل،نه ندادیاین لکنت ...

 • 1664 روز پيش
 • علی غلامی
 • 579 بازدید
 • یک نظر
دکلمه صوتی عاشقانه شک ندارم

دکلمه صوتی چه گویم از پریشانی با اجرای تارا و به قلم فرهان محمدی شک ندارم به تو اما به خودم شک دارم..که از این عشق به اندازه ی تو سرشارم؟تو که اشعار مرا با دل و جان می خوانیدل و جانی، دل و جان در همه ی اشعارمشده از بغض گلویم متراکم امشب...رعد و برقی بزند تا به سحر میبارمدر خورت نیستم اما تو چنانی که تو را...نتوانم به کسی غیر خودم بسپارمتو به تکرار مرا می طلبی، می رانیشاعری ...

دکلمه صوتی زیبای چه گویم از پریشانی

دکلمه صوتی چه گویم از پریشانی با اجرای اعظم ارسطویی و به قلم فرهان محمدی مرا در شوک فرو بردی چه گویم از پریشانی...که غوغا میکند در من نمی دانی، نمی دانی...تمام هستی ام هستی، تمام هستی ات هستم؟نمی دانم برای من چرا شیرین تر از جانیعجب آرامشی دارم، برایم تازگی دارد!!مرا می خواهی و خواهم تو را ای عشق پنهانیرسیدی خسته از راهی که عمری منتظر بودمبه سختی "ما"شدیم و "من" نمی گردم به آسانینمی گویم، نمی گویی، ولی احساس ...

 • 1714 روز پيش
 • علی غلامی
 • 551 بازدید
 • 2 نظر
دکلمه صوتی بسیار زیبای با نگاهی امشب آتش در سرم افکنده ای

 دکلمه صوتی با نگاهی امشب آتش در سرم افکنده ای با صدای اعظم ارسطویی و قلم فرهان محمدی با نگاهی امشب آتش در سرم افکنده ایباز هم در خود فرو بردی مرا با خنده ایبند بندم بسته بر هر بند ِ انگشتان ِ توستهر چه می خواهی بکن با من، تو گرداننده ایمن پر از خالی، تو خالی از چنین پر بودنیاز چه حالی در چه حال آکنده ام، آکنده ای!مُهره از من مهر ِ تو در بازی ِ شطرنج ساختمی ...

دکلمه صوتی و زیبای یک نفر هست

یک نفر هست با صدای مهلا خ و به قلم فرهان محمدییک نفر هست همین نزدیکیکه من از لطف نگاهش دورمگفتم از او بنویسم شاید....که به گوشش برسد منظورمچشمهایت به سخن آمد و گفتبا رقیبم سر و سرّی داریگفته بودی که رهایت نکنم..تا دم مرگ، ولی مجبورمدر دلت بر غم من می خندیچون تو من نیز از این خندانمسعی ِ من بود که گریان نشویاز وفاداری ِ خود مسرورمدل به دریای تو هرگز نزدمموج عشق ِ تو مرا پس می ...

دکلمه صوتی فوق العاده دوستت می دارن ای تا بی نهایت جاودان

  نویسنده: فرهان محمدیگوینده: م.خدوستت میدارم ای تا بی نهایت جاودانای که داری در نگاه خود هزاران کهکشانمی پرستم چون تو را آرام میگیرد دلمای به معنای حقیقی عشق، ای آرام جانسجده جایز نیست بر خاکی به غیر از خاک توچون دمیدی روح خود را در من و در خود خزانعشق میجوشد مدام از چشمه ی چشمان توای تو در بخشندگی اسطوره ، تنها مهربانهیچ پاداشی خدا در شأن تو پیدا نکردآیه ای نازل نشد با این دلیل از آسمان!شد ...

دکلمه صوتی امشب میان واژه ها | با صدای اعظم ارسطویی

دکلمه صوتی امشب میان واژه ها | با صدای اعظم ارسطوییدکلمه صوتی امشب میان واژه ها با صدای اعظم ارسطویی و به قلم فرهان محمدی [caption id="attachment_13977" align="aligncenter" width="300"]  [/caption] [playlist images="false" ids="13978"] دسترسی به تمامی کارهای اعظم ارسطویی :www.romankade.com/tag/اعظم-ارسطویی

دکلمه صوتی نیستم | با صدای مبینا ماهودی

دکلمه صوتی نیستم | با صدای مبینا ماهودیدکلمه صوتی نیستم به گویندگی مبینا ماهودی به قلم فرهان محمدی[caption id="attachment_13903" align="aligncenter" width="300"]  [/caption] [playlist images="false" ids="13904"] دسترسی به تمامی کارهای مبینا ماهودی :www.romankade.com/tag/مبینا-ماهودی

دکلمه صوتی نکن اینگونه مرا ترک

دکلمه صوتی نکن اینگونه مرا ترکدکلمه صوتی نکن اینگونه مرا ترک به گویندگی میثم رضایی و به قلم فرهان محمدی  [caption id="attachment_13881" align="aligncenter" width="300"]  [/caption] [playlist images="false" ids="13882"] دسترسی به تمامی کارهای میثم رضایی :www.romankade.com/tag/میثم-رضایی

دکلمه صوتی مهر او چو در دلم افتاد

دکلمه صوتی مهر او چو در دلم افتاددکلمه صوتی مهر او چو در دلم افتاد به گویندگی میثم رضایی و به قلم فرهان محمدی  [caption id="attachment_13873" align="aligncenter" width="300"]  [/caption] [playlist images="false" ids="13874"] دسترسی به تمامی کارهای میثم رضایی :www.romankade.com/tag/میثم-رضایی

تبلیغات
محل تبلیغات شما
تبلیغات
محل تبلیغات شما
درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • علی غلامیسلام لطفا به تلگرامم پیام بدین 09032075727...
 • علی غلامیسلام رمانتونو بنویسین تموم ک شد بفرستین برام تو تلگرام...
 • سلنارمان های دیگه پیشنهاد کنید که مثل همین رمان عالی باشند به غیر از گناهکار...
 • پارمیس گل صفتانجلد دوم چطور بود دوستان؟ نظراتتونو حتما به اشتراک بذارید خوشحال میشم (parmisgs@)...
 • فاطمهسلام عزیزان رمان خوبی بود ... الان تمومش کردم خیلی قشنگ به هم رسیدن ولی پایانشو...
 • ؟مرسی خیلی زیبا بود واقعیت گفتین نه مثل بقیه فقط اسب سفید با شاهزاده منتظر موندن...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.