رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
شعر زیبای در انتظار آمدنت

شعر✨ در انتظار آمدنت? ژانر عاشقانه✍ بقلم سارا خوشحالدر انتظار آمدنتسارا خوشحالغروب شد باز تو نیامدیدلتنگی هایم فوران کردهبی حوصله ام ؛ اما تو نیامدیدرخت گوشه حیاط از شرم نگاه من خزان شد و باز تو نیامدیبیا که خسته ام از غروب هایی که می آید اما تو نیامدیبیا که قول می دهم با آمدنت پرنده شویم ؛ بال بگشاییم و پرواز کنیمتو فقط بیا

شعر زیبای پالتو پوست

شعر✨ پالتو پوست? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیپالتو پوست...درست لحظه ای که میخواستمتتورو دست تو دست اون دیدمتتوزیرش زدی هرچی که دیدممن ازاین دورویی لرزیدماونی که همراه تودیدمهمونی که تو اینستات دیدماز اینکه بامن میکنی بازیداری ب قلبم هی چنگ میندازیبرات کم نذاشتم تو دوستیاما توفقط فکر پالتو پوستینداشتم وگرنه هزارتا پوستمیدادم دمت تا نشی هرز دوستبجای پوست قلبمو دادمهمین شد نبودم جز آدمتوباادم حسابی ها تک میزنیب قول خودت سنگ ب قلک می‌زنیچه راحت منو به یه شام می‌فروشیبرای ...

شعر زیبای چهل سالگی

شعر✨ چهل سالگی? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیچهل سالگی...اخرش اما چی شدتوشدی عشق یکی دیگهمن شدم تنها وسردرگماون برات قصه شب میگهب خیالت خوبه حالمهمینکه روی پاهاممشدم دمخور دود سیگاربی‌تو مثل سگ هارممیگن شبا توی اتاقشمست میشی،خراب اونیهه،کارت همینه عشقمفقط مسافر می خوابونیحرفات هنوز یادم نرفتهعاشق عشق جنونینه عزیز تو هرجور ک باشیدنبال داداشی جونیپرت میشی روی لحافشمیخوای براش ستاره باشیبی شعور حالیت نی اصنتو فقط وعده ی شباشیآخرش اینم بعد چندروزباکلی خاطره می‌رهمیخوام ببینم بعد چهل سالکی یه ساعت ...

شعر زیبای خواب توت

شعر✨ خواب توت? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیخواب توت...((آروم چشاتو واکنآها درست همینجادستاتو بالا ببرقلبم واسه تو تنها))این آخرین حرفت بودبعد از همین ی لحظههمه جا رفت تو سکوتچشامو وامیکنمتو نیستی پشت سرمبا دیدن نبودت مغزم می‌کشه سوتمن با خیال خودمتورو دیدم پیشمیباهضم واقعیت فقط میکشم فوتقلم رو بر میدارمخودم رو میکشم زودمن مرده ای تو تابوتلبات طعم خاصی داشتطعم شیرینی خوبطعمی عجیب...مثل توتاین خواب همیشگیههرشب همین ی جمله تمیشه تکرار تو سکوتفقط یه ماه نیستینیستی ببینی که منبی تو ...

شعر زیبای کجا میری بدون من؟؟

شعر✨ کجا میری بدون من؟؟? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیکجا میری بدون من؟؟الان درست چندروزهدیگه تورو ندارمخیلی سخت جداییبی توهمش می بارممیگن که قسمتت بودرفتی و برنگشتیچقدر قلبت کوچیک بوددیگه برام جا نداشتیب خدا پشیمونمازاین دیر بیدارینفس نفس زدی توتا نفس کم نیاریخستم بدون دستاتاون آخرین لمست بودوقتی ک می پریدیچشات ب من خیره موندچرا قسمتت این بودمن بی تو داغون میشمهر روز کنار منیمن بی تو مجنون میشماز دستت خیلی شکارماین بود عهدی ک بستیمتو که بی من رفتیما ...

 • 1811 روز پيش
 • علی غلامی
 • 419 بازدید
 • 2 نظر
شعر زیبای من عاشقت میشم

شعر✨ نامرد? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیمن عاشقت میشماگه تو خوب باشیاگه توی سختیتو بامن همپا شیمن عاشقت می شماگه بامن خوبیاگه پیش قلبمتو گرم و محجوبیاین حس بین ماآسون ترم میشهاگه تو خوب باشیقول میده مردت شهتو حس دلتنگیآغوشتو وا کندارم خفه میشمتو امشب غوغا کنمن عاشقت میشموقتی تو خانمیوقتی توی خلوتپیشم نمی مونیاین حس بین ماهی گرم تر میشهاگه تو خوب باشیقول میده مردت شهباچشمای بستهبازم منو بردیبه اون خوابی کهعطرش رو آوردیروپیرهن قلبتمنو یه کوکی کنبزار باهم ...

شعر زیبای رویا

شعر زیبای رویا

شعر✨ نامرد? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیرویا...توبا نگاه سردتمراازم ربودیجوری مرا تو کردیانگار هرگز نبودیتو بانگاه سردتویرونگی آوردیمنم همون عشقی کهب جنونش کشوندیبامن گرمی نکردیتو اوج بی کسی هامهمین دوروز دلو زدنشد باشی تو فرداماین بود تموم عشقیکه از تو من می دیدمچقدر برای بودندست و پاتو بوسیدمبااون نگاه سردتویرونگی آوردییادم نرفت که بااونچجور قسم می خوردیباتو ی شب مرد شدمتو آغوشم تو بودیموهای مشکی و لختبرام غزل سرودیاما حالیت نبود کهتو اوج مستی بودینفسات خیلی گرمهعجب خوابی تو بودی!

شعر زیبای نامرد

شعر✨ نامرد? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمینامرد...این آخرین باره دستاتو میگیرماینقد نگو باحرص از پیش تو میرماین آخرین باره واسه تو میمیرمنگو بامن دیگه از عشق تو سیرمرسوای دیوونم بی تو هراسونمچقدر بگم بی تو اصلا نمی تونمپیشم بمون امشب حالم یه داغونهفقط بگو بامن امشب میای خونهاین مرد تنهارو تو تنها تر نکنحالم بده امشب تو بدتر نکنآغوش گرمت و هی دور تر نکنمیخوام یه بوسه ای راهم رو سد نکناین آخرین باره لباتو میبوسمتو حسرت لبهات یه عمر ...

 • 1811 روز پيش
 • علی غلامی
 • 483 بازدید
 • یک نظر
شعر زیبای اشتباه کردم

شعر✨ اشتباه کردم? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیمن اشتباه کردمباید که می‌رفتموقتی تورو بااونتو تختخواب دیدمقدهزاران سالمن پیرتر میشممن از تو دور تر ودور تر از خویشمهمراه اشک منتوهم داری میریحتی ی لحظه همعذری نمی گیریاون زن کنار توآروم و خوشبختهاون زن کیه نامرد؟جای من رو تختهمن اشتباه کردمباید که می رفتموقتی که با نفرتزیر یک سقفماینجا هوا پس شدمن هستم و خونهتو گوشم فریادتجای تو بیرونهتو دستاشو داریمن تنها تر میشمبا انتخاب اونمن کهنه تر میشممن اشتباه کردمباید که ...

شعر زیبای آرومم و تنها

شعر✨ آرومم و تنها? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیآرومم و تنها...آرومم وتنها،منو نمی فهمیدرست بعضی وقتا مثل شیر بیرحمیمن پروانه میشم تا دور تو باشمتو بامجازیهات یه عمر سرگرمیتو هستی اما من از تو همش خالیاین عشق نیست اسمش،حس پوشالیذوقم همش کوره،ازبس ک بیحالیآرومم و تنها منو نمی بینیهمش ب رفتارهام یک جوری بدبینیفریاد میشی وقتی منو تو میبینیاین راه بن بسته،این عشق عالی نیستوقتی ازت دورم،جام دیگه خالی نیستبرای باز موندن دیگه مجالی نیستسرد وچروک خوردم بعد این احساستداغون ...

شعر زیبای شب رویایی

شعر✨ شب رویایی? ژانر عاشقانه✍ بقلم سوگند هاشمیشب رویاییامشب ،شب رویاییمن هستم و دستای توامشب عروس قصه هاممن مستم از آوای توامشب داری عشق منوتو تاریخت ثبت می کنیمیخوای همه بدونن توامشب منو عقد میکنیامشب،شب زندگیهمنو میخوای با قصه هاقسم میخوری تا تهشمنو تو میشیم ما دوتامن میدرخشم پیش توتو مست دلبری میشیآروم توی گوشم می گیقرار مال کی باشی؟؟؟میخوای ازم هی بشنویبگم اره مال توامهرچی بگی قبوله وامشب ب فرمان توامامشب،شب رویاییآغوشت مال من میشهاز غصه های دوریمونامشب دیگه ...

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • جلد دومش کی میاد ؟...
 • ننکخنرگس آبادانی...
 • sسلام . وقت بخیر .من الان خرید اینترنتی انجام دادم ، پیام هم فرستادم ,واسه شماره...
 • مرضیهچرا سیاهی لشکر...
 • zaynabخیلیییی عالی بود. رمانی به این خوبی نخونده بودم هرچقدرم بخونم تکراری نمیشه ممنون...
 • zaynabخیلیییی عالی بود. رمانی به این خوبی نخونده بودم هرچقدرم بخونم تکراری نمیشه ممنون...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.