رمانکده | دانلود رمان و کتاب
دانلود انواع رمان و دانلود انواع کتاب عاشقانه ، پلیسی ، تخیلی
دانلود رمان آرمانهای یک دختر از مریم کشوری

دانلود رمان آرمانهای یک دختر از مریم کشوری

ﻣﻘﺪﻣﻪ:ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎزک و ﻧﺤﯿﻒ وﻟﯽ ﻗﻠﻢ روزﮔﺎر
ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ را ﻧﻮﺷﺖ ک ب ﮐﻮﻫﯽ اﻫﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم…..

ﺗﺎ اﻣﺪم ب ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن اﺳﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ….

اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن دروﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد…..

ﻫﺮ ﺷﺒﯽ روز ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺷﺐ درون ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روز ﻧﺸﺪ….

بخشی از داستان

 

ﺑﻌﺪ از ۰۱ ﺳﺎﻋﺖ از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم ب ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ک اﻧﺠﺎم دادم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻢ ب اﻧﺪازه
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮام ﭘﺮ اﺳﺘﺮس و ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺎﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ رﯾﮑﺲ،
رﯾﮑﺴﯽ ب اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ اوردن اﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎ اه از ﻧﻬﺎدم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ اﻻن داره ﭼﯽ ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﯿﺶ رو ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ ده….
ﺗﻮ اﻓﮑﺎرم ﻏﺮق ﺑﻮد ک ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮن ب ﺧﻮدم اوﻣﺪم
_ﺳﻼم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ب ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﺎﻧﻢ رﺷﻨﻮادی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺧﺴﺘﻪ ب روش زدم
_ﻣﻤﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﻮن ﺟﻮر ک داﺷﺖ دﺳﺘﮑﺸﺶ رو در ﻣﯿﺎورد ﮔﻔﺖ
_ﻣﻤﻨﻮن … وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ب اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ۰۲ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻧﺪﯾﺪم و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻮ ﺑﮕﻢ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ک ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﭘﺴﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻦ
واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد

دانلود رایگان
دانلود رمان شیش و بش

ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ : _ﻣﻤﻨﻮن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد

_ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻦ

_ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺴﺘﻢ
ﺳﺮی ﺗﮑﻮن داد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ﻣﻨﻢ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺷﺴﺘﻢ و اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون…. ﺑﯿﺮون اوﻣﺪن ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺠﻮم ی ﮔﻠﻪ ادم ب ﺳﻤﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﭗ ﮐﺮده ﺑﻮدم
_ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭼﯽ ﺷﺪه

_ﻃﺒﯿﺐ ﭼﯽ ﺷﺪ _ﭼﯽ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰن ﮐﺸﺘﯿﺶ
_ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﻢ ب داﻣﻨﺖ

 • اشتراک گذاری
خلاصه کتاب
ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎزک و ﻧﺤﯿﻒ وﻟﯽ ﻗﻠﻢ روزﮔﺎرﭼﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ را ﻧﻮﺷﺖ ک ب ﮐﻮﻫﯽ اﻫﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم.....ﺗﺎ اﻣﺪم ب ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن اﺳﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ....اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن دروﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.....ﻫﺮ ﺷﺒﯽ روز ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺷﺐ درون ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روز ﻧﺸﺪ....
مشخصات کتاب
 • نام کتاب: رمان آرمانهای یک دختر
 • ژانر: عاشقانه
 • نویسنده: مریم کشوری
 • طراح کاور: سایه سین
 • تعداد صفحات: 420
 • منبع تایپ: رمانکده
 • 290 روز پيش
 • علی غلامی
 • 6,790 بازدید
 • 2 نظر
https://www.romankade.com/?p=27363
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این محصول
 • ناشناس
  شنبه 30 بهمن 1400 | 16:35

  ۹۲ سالشه!

 • مریم کشوری
  سه شنبه 26 بهمن 1400 | 21:27

  این رمان مال منه میشه بگین کی انتشارش داده میخوام برش دارم

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

ورود کاربران

درباره سایت
رمانکده | دانلود رمان و کتاب
بزرگترین سایت دانلود رمان عاشقانه ، رمان پلیسی ، رمان طنز در خدمت شما عزیزان می باشد . امیدواریم بهترین لحظات رو در کنار هم تجربه کنیم
آخرین نظرات
 • علی غلامیاسم رمان رو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • علی غلامیاسم رمان رو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • علی غلامیاسم رمان رو برام اس ام اس کنین 09024084858...
 • زابطجلد دوم رو چطوری دانلود کنم...
 • ماندانامن هزینه پرداخت کردم ولی دانلود نشد...
 • من هزینه پرداخت کردم ولی دانلود نشد...
ابر برچسب ها
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " رمانکده | دانلود رمان و کتاب " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.